Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden FNRS versie januari 2014
Algemene voorwaarden voor de
Federatie van Nederlandse
Ruitersportcentra (FNRS). Deze
algemene voorwaarden zijn door
de FNRS gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel onder het nummer
40409205 ten behoeve van haar
leden.
ALGEMEEN
Definities
Artikel 1
Annulering
De schriftelijke mededeling van de
klant aan de gebruiker, dat van één of
meer overeengekomen diensten géén
of
slechts gedeeltelijk gebruik zal worden
gemaakt;
Consument
De natuurlijk persoon die niet handelt
in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.
FNRS
Federatie van Nederlandse
Ruitersportcentra. De vereniging, die
zich belangenbehartiging en
kwaliteitsbewaking van de bij haar
aangesloten leden ten doel stellen.
Deze leden zijn professioneel actief in
de paardenbranche. De leden van de
FNRS oefenen hun bedrijf uit conform
de voorschriften en eisen die de FNRS
aan haar leden stelt.
Gebruiker
Het lid van de FNRS, die bij het
aangaan van rechtsbetrekkingen deze
algemene voorwaarden van toepassing
verklaart.
Klant
Natuurlijke persoon of rechtspersoon,
waarmee de gebruiker een
overeenkomst aangaat.
Overeenkomst Een overeenkomst
gesloten tussen de
klant en de gebruiker
Paard Paard of pony waarop
een overeenkomst betrekking
heeft.
Reglement
Huis- en gedragsregels die op een
duidelijk waarneembare plaats ter
kennisneming zijn opgehangen.
Reserveringswaarde Bij
overeenkomsten voor bepaalde tijd:
de totale omzetverwachting van de
prestatie onder de overeenkomst; of
in het geval dat in de overeenkomst
een reeks van prestaties door de
gebruiker is overeengekomen, de
overeengekomen prijs voor de
desbetreffende gereserveerde
prestatie(s) onder de overeenkomst;
Bij overeenkomsten voor onbepaalde
tijd: éénmaal het overeengekomen
maandbedrag.
Toepasselijkheid
Artikel 2

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden
  zoals samengesteld door de FNRS
  ten behoeve van haar leden. Deze
  algemene voorwaarden zijn van
  toepassing op alle overeenkomsten
  welke door de gebruiker in het
  kader van zijn/haar bedrijf worden
  aangegaan, en maken integraal
  deel uit van deze overeenkomsten.
 2. Wanneer deze algemene
  voorwaarden tussentijds worden
  gewijzigd maakt de gewijzigde
  versie deel uit van elke na het
  moment van inwerkingtreding van
  de wijziging tot stand gekomen
  overeenkomst tussen een gebruiker
  en een klant.
 3. Toepasselijkheid van de algemene
  voorwaarden van de klant wordt
  hiermee uitdrukkelijk van de hand
  gewezen.
  Aanbod
  Artikel 3
 4. Een aanbod tot het aangaan van
  een overeenkomst wordt door de
  gebruiker schriftelijk uitgebracht en
  gaat vergezeld van een exemplaar
  van deze algemene voorwaarden.
 5. Een aanbod wordt voorzien van een
  dagtekening en heeft een
  geldigheidsduur van 2 maanden.
 6. Een aanbod bevat een volledige en
  nauwkeurige omschrijving van de
  te leveren prestaties, alsmede een
  opgave van de prijs en de
  opzeggingsmogelijkheden van de
  klant en de gebruiker.
 7. Een aanbod vermeldt de vervaldag
  en de wijze van betaling.
  Aanvang, duur en inhoud van
  overeenkomsten
  Artikel 4
 8. Een overeenkomst tussen een
  gebruiker en een klant komt tot
  stand op het moment dat het door
  de klant ondertekende aanbod
  door de gebruiker retour is
  ontvangen.
 9. Overeenkomsten worden in
  beginsel aangegaan voor
  onbepaalde tijd, tenzij de
  overeenkomst naar haar aard voor
  bepaalde tijd is.
  Prijs en prijswijziging
  Artikel 5
 10. De gebruiker hanteert prijzen die
  afhankelijk zijn van de diensten
  die de klant van de gebruiker
  wenst te betrekken. De prijs wordt
  bij het aangaan van de
  overeenkomst vastgesteld.
 11. De gebruiker heeft het recht om
  bij overeenkomsten voor
  onbepaalde tijd éénmaal per jaar
  de prijs te verhogen. In het geval
  van een overeenkomst tussen een
  gebruiker en een consument heeft
  de gebruiker dit recht slechts na
  ommekomst van een periode van
  drie maanden na het sluiten van
  de overeenkomst.
 12. Daarnaast is de gebruiker
  gerechtigd kostprijsverhogingen
  die bij gebruiker in rekening
  worden gebracht en onvoorziene
  prijsstijgingen/kosten door te
  berekenen aan de klant. Deze
  verhoging wordt twee maanden
  voor het ingaan van de
  prijsverhoging schriftelijk aan de
  klant bekend gemaakt. De klant
  heeft, indien hij niet akkoord gaat
  met de prijsverhoging, het recht
  de overeenkomst schriftelijk op te
  zeggen tegen de datum waarop de
  prijsverhoging ingaat, met
  inachtneming van een
  opzegtermijn van tenminste één
  maand.
 13. Wijzigingen in het BTW-tarief
  worden te allen tijde aan de klant
  doorberekend.
  Betaling en waarborgsom
  Artikel 6
 14. Betaling vindt plaats in contanten
  dan wel door overmaking van het
  verschuldigde bedrag op een door
  de gebruiker aangegeven
  bankrekeningnummer.
 15. Als betaling in termijnen is
  overeengekomen, dan betaalt de
  klant volgens de termijnen en
  bedragen zoals deze in de
  overeenkomst zijn vastgesteld.
 16. De gebruiker kan te allen tijde van
  de klant verlangen dat deze een
  waarborgsom bij de gebruiker
  deponeert ter hoogte van
  maximaal de reserveringwaarde.
  Ontvangen waarborgsommen
  worden deugdelijk geadministreerd
  en dienen uitsluitend tot zekerheid
  voor de gebruiker.
 17. De gebruiker mag zich verhalen op
  de waarborgsom terzake van al
  Algemene Voorwaarden FNRS versie januari 2014
  datgene wat de klant uit welken
  hoofde dan ook aan hem
  verschuldigd is. Het overschot
  dient bij het einde van de
  overeenkomst door de gebruiker
  onverwijld aan de klant te worden
  terugbetaald.
  Verzuim en incassokosten
  Artikel 7
 18. De klant is van rechtswege in
  verzuim, door het enkele feit van
  niet-betaling op de in de
  overeenkomst vermelde
  vervaldag.
 19. Over de niet tijdig verrichte
  betaling is de klant, zonder nadere
  sommatie of ingebrekestelling,
  vanaf het verstrijken van de
  hierboven onder lid 1 genoemde
  vervaldag tot aan de datum van
  algehele voldoening, de wettelijke
  rente verschuldigd. Een en ander
  onverminderd de verdere rechten
  welke de gebruiker heeft.
 20. Alle redelijke proceskosten
  (inclusief doch niet gelimiteerd tot
  advocaatkosten), die door de
  gebruiker worden gemaakt in een
  gerechtelijke procedure
  aangespannen door een klant
  tegen de gebruiker, dienen door
  de klant aan de gebruiker te
  worden vergoed.
 21. Alle redelijke
  proceskosten(inclusief doch niet
  gelimiteerd tot advocaatkosten),
  die door de gebruiker worden
  gemaakt in een gerechtelijke
  procedure aangespannen door de
  gebruiker tegen een klant ter
  verkrijging van voldoening in
  rechte, dienen door de klant aan
  de gebruiker te worden vergoed.
 22. Indien sprake is van een
  overeenkomst tussen een
  gebruiker en een klant, die geen
  consument is, geldt dat alle
  redelijke (buitengerechtelijke)
  kosten, die door de gebruiker
  worden gemaakt ter verkrijging
  van voldoening buiten rechte, door
  de klant aan de gebruiker dienen
  te worden vergoed. Ten aanzien
  van geldvorderingen worden deze
  buitengerechtelijke kosten
  vastgesteld op tenminste 15% van
  het te vorderen bedrag, met een
  minimum van € 40,00, tenzij de
  wet anders bepaalt.
 23. Indien sprake is van een
  overeenkomst tussen een
  gebruiker en een klant, die een
  consument is, geldt dat de
  (buitengerechtelijke) kosten, die
  door de gebruiker worden gemaakt
  ter verkrijging van voldoening van
  een verbintenis tot betaling van
  een geldsom buiten rechte, door
  de klant aan de gebruiker dienen
  te worden vergoed,
  overeenkomstig het Besluit
  vergoeding voor
  buitengerechtelijke incassokosten.
 24. Indien sprake is van een
  overeenkomst tussen een
  gebruiker en een klant, die een
  consument is, geldt dat alle
  (buitengerechtelijke) kosten, die
  door de gebruiker worden gemaakt
  ter verkrijging van voldoening
  buiten rechte van een verbintenis
  anders dan tot betaling van een
  geldsom, door de klant aan de
  gebruiker dienen te worden
  vergoed.
  Niet-nakoming overeenkomst en
  retentierechten
  Artikel 8
 25. Wanneer één van de partijen een
  verplichting uit de overeenkomst
  niet nakomt, heeft de wederpartij
  het recht de nakoming van de
  daartegenover staande
  verplichting op te schorten. Bij
  gedeeltelijke of niet-behoorlijke
  nakoming is opschorting slechts
  toegestaan, voor zover de
  tekortkoming dat rechtvaardigt.
 26. De gebruiker heeft het recht van
  terughouding (recht van retentie),
  wanneer de klant tekortschiet in
  de voldoening van een opeisbare
  verplichting, tenzij de
  tekortkoming deze terughouding
  niet rechtvaardigt.
 27. In het geval een klant langer dan
  drie maanden in verzuim is met de
  nakoming van haar verplichtingen
  onder de overeenkomst, dan heeft
  de gebruiker het recht om namens
  en voor rekening en risico van de
  klant het paard van de klant tegen
  het hoogste bod te verkopen aan
  een derde, waarbij de koopsom
  wordt verrekend met de
  openstaande vordering(en) van de
  gebruiker op deze klant.
  Dienaangaande verleent de klant
  aan de gebruiker hiermee een
  onvoorwaardelijke volmacht tot
  verkoop van het paard van de
  klant aan een derde. Indien de
  gebruiker tot verkoop wenst over
  te gaan, dan zal de gebruiker drie
  Nederlandse handelaren in
  paarden verzoeken een schriftelijk
  een bod uit te brengen op het
  paard van de klant en is de
  gebruiker uit hoofde van de
  voornoemde volmacht gerechtigd
  om het hoogste bod namens de
  klant te aanvaarden en het paard
  namens de klant te leveren aan de
  partij, die het hoogste bod heeft
  uitgebracht. Daarbij wordt het
  bepaalde in artikel 6 (sub 3 en 4)
  ten aanzien van een eventuele
  waarborgsom in acht genomen.
 28. De door de klant verleende
  volmacht kan slechts door de klant
  worden herroepen, indien en voor
  zover handhaving van de volmacht
  in de gegeven omstandigheden
  voor de klant onredelijk bezwarend
  zou zijn. Herroeping van de
  volmacht dient te geschieden door
  toezending van een schriftelijke
  verklaring aan gebruiker met
  daarbij aangehecht voldoende
  schriftelijke onderbouwing voor de
  stelling van de klant dat
  handhaving van de volmacht onder
  de gegeven omstandigheden
  onredelijk bezwarend zou zijn.
 29. De gebruiker zal het voornemen
  tot verkoop van het paard uiterlijk
  2 weken voorafgaand aan de
  voorgenomen verkoopdatum
  schriftelijk aan de klant meedelen.
  Beëindiging overeenkomst
  Artikel 9
 30. De gebruiker kan – met
  inachtneming van een
  opzegtermijn van één maand –
  een overeenkomst voor
  onbepaalde tijd schriftelijk
  opzeggen wanneer zich een van
  de volgende situaties voordoet,
  namelijk: – de gebruiker
  wegens herstructurering van
  zijn/haar bedrijf, de verhuurde
  ruimte zelf nodig heeft; – de
  gebruiker ten gevolge van
  overheidsmaatregelen
  gedwongen is de ingebruikgeving
  van de verhuurde ruimte te
  beëindigen; – de gebruiker zijn
  bedrijf beëindigt;
 • om andere redenen
  voortzetting van de overeenkomst
  bij afweging van wederzijdse
  belangen redelijkerwijs niet van
  de gebruiker kan worden
  gevergd.
 1. Aanvullend op hetgeen daarover
  in een overeenkomst is bepaald,
  kan de gebruiker iedere
  overeenkomst met onmiddellijke
  ingang per aangetekend schrijven
  opzeggen, indien:
 • de klant, zijn gezinsleden of
  zijn bezoekers ondanks
  voorafgaande schriftelijke
  waarschuwing, zodanige overlast
  blijven bezorgen aan de gebruiker
  of aan de medeklanten, dat de
  Algemene Voorwaarden FNRS versie januari 2014
  goede sfeer op en/of de goede
  naam van het bedrijf van
  gebruiker, ernstig worden
  aangetast;
 • de klant, zijn gezinsleden of
  zijn bezoekers de verplichtingen
  uit de overeenkomst, de
  algemene voorwaarden of het
  reglement ondanks voorafgaande
  waarschuwing niet of niet
  behoorlijk naleven en wel in
  zodanige mate dat naar de
  maatstaven van redelijkheid en
  billijkheid, van de gebruiker niet
  kan worden gevergd dat de
  overeenkomst wordt voortgezet;
 • indien zich situaties voordoen
  waarbij de veiligheid
  respectievelijk de gezondheid van
  andere paarden en/of het paard
  van de klant, dan wel van
  mensen in gevaar komt.
  Ontruiming
  Artikel 10 Als de overeenkomst
  tussen een gebruiker en de klant is
  geëindigd, dient de klant het bedrijf
  van de gebruiker te verlaten, met
  medeneming van al zijn
  eigendommen. De klant is
  aansprakelijk voor de door hem
  veroorzaakte schade, die hij bij de
  ontruiming heeft veroorzaakt.
  Beëindiging en annulering door
  de klant Artikel 11
 1. De klant is niet bevoegd een
  overeenkomst voor onbepaalde
  tijd op te zeggen of een
  overeenkomst te ontbinden , tenzij
  hij tegelijkertijd onherroepelijk
  aanbiedt de hierna in lid 5
  bepaalde bedragen te betalen.
  Iedere opzegging of ontbinding
  van een overeenkomst wordt
  geacht een dergelijk aanbod te
  omvatten. Opzegging van een
  overeenkomst voor onbepaalde
  tijd dient schriftelijk te geschieden
  en met inachtneming van een
  opzegtermijn van één maand.
 2. De klant is niet bevoegd een
  reservering onder een
  overeenkomst te annuleren, tenzij
  hij tegelijkertijd onherroepelijk
  aanbiedt de in de leden 5 en 6
  bepaalde bedragen te betalen.
  Iedere annulering wordt geacht
  een dergelijk aanbod te omvatten.
  Annulering dient schriftelijk en
  gedateerd te geschieden. Aan een
  mondelinge annulering kan de
  klant geen rechten ontlenen.
 3. Een aanbod van de klant tot
  vergoeding van bepaalde in dit
  artikel genoemde bedragen wordt
  geacht te zijn aanvaard indien de
  gebruiker het aanbod niet
  onverwijld verwerpt.
 4. In geval de klant niet verschijnt op
  een in de overeenkomst
  overeengekomen datum of in
  geval de klant op een andere
  manier een prestatie van de
  gebruiker onder de overeenkomst
  is misgelopen door zijn eigen
  schuld, zal de klant in alle gevallen
  verplicht zijn de
  reserveringswaarde te betalen.
 5. Bedragen die de gebruiker met het
  oog op de overeenkomst ten tijde
  van de opzegging, ontbinding of
  annulering reeds aan derden
  verschuldigd is geworden, dienen
  door de klant te allen tijde volledig
  aan de gebruiker te worden
  vergoed, tenzij de gebruiker
  onredelijk gehandeld heeft door de
  betreffende verplichtingen aan te
  gaan. De betreffende bedragen
  strekken in mindering op de in de
  navolgende bepalingen bedoelde
  reserveringswaarde.
 6. Wanneer een reservering is
  gemaakt die betrekking heeft op
  door de gebruiker ter beschikking
  te stellen accommodatie, geldt
  voor annulering van die
  reservering het navolgende:
 • bij annulering van meer dan 1
  maand voor de ingangsdatum van
  de betreffende prestaties onder de
  overeenkomst is de klant niet
  gehouden enig bedrag aan de
  gebruiker te betalen; – bij
  annulering van meer dan 14 dagen,
  maar niet meer dan één maand
  voor de ingangsdatum van de
  betreffende prestaties onder de
  overeenkomst is de klant gehouden
  15% van de reserveringswaarde
  aan de gebruiker te betalen; – bij
  annulering van meer dan 7 dagen,
  maar niet meer dan 14 dagen voor
  de ingangsdatum van de
  betreffende prestaties onder de
  overeenkomst is de klant gehouden
  35% van de reserveringswaarde
  aan de gebruiker te betalen; – bij
  annulering van meer dan 3 dagen,
  maar niet meer dan 7 dagen voor
  de ingangsdatum van de
  betreffende prestaties onder de
  overeenkomst is de klant gehouden
  60% van de reserveringswaarde
  aan de gebruiker te betalen; – bij
  annulering meer dan 24 uur, maar
  niet meer dan drie dagen voor de
  ingangsdatum van de betreffende
  prestaties onder de overeenkomst
  is de klant gehouden 85% van de
  reserveringswaarde aan de
  gebruiker te betalen; – bij
  annulering 24 uur of minder voor
  de ingangsdatum van de
  betreffende prestaties onder de
  overeenkomst is de klant gehouden
  100% van de reserveringswaarde
  aan de gebruiker te betalen.
  Annulering door de gebruiker
  Artikel 12
 1. Iedere reservering onder een
  overeenkomst betrekking
  hebbend op een groepsactiviteit,
  wordt door de gebruiker
  aangegaan onder het voorbehoud
  van voldoende deelname en
  voldoende capaciteit.
 2. Zonder voldoende deelname, dan
  wel zonder voldoende capaciteit
  heeft de gebruiker het recht een
  reservering betreffende een
  groepsactiviteit te annuleren
  zonder tot betaling van enige
  vergoeding aan de klant c.q. aan
  de klanten gehouden te zijn.
 3. De gebruiker heeft het recht om
  – zonder tot betaling van enige
  vergoeding aan de klant
  gehouden te zijn – een
  reservering onder een
  overeenkomst te annuleren of
  een gesloten overeenkomst met
  onmiddellijke werking op te
  zeggen, indien er voldoende
  aanwijzingen bestaan dat het
  gebruik door de klant van de
  rechten voortvloeiende uit de
  overeenkomst een zodanig ander
  karakter heeft, dan verwacht
  mocht worden op grond van
  aankondiging door de klant of op
  grond van de hoedanigheid van
  die klant, dat de gebruiker de
  overeenkomst niet gesloten zou
  hebben indien zij van het
  werkelijke karakter van dit
  gebruik op de hoogte was
  geweest. Maakt de gebruiker van
  deze bevoegdheid gebruik nadat
  de ingangsdatum van de
  overeengekomen prestatie(s) is
  verstreken, dan is de klant
  gehouden tot betaling van de tot
  dat tijdstip genoten prestaties,
  doch vervalt zijn
  betalingsverplichting voor het
  overige. De vergoeding voor de
  genoten prestaties wordt in het
  voorkomende geval naar
  tijdsevenredigheid berekend.
 4. De gebruiker is gerechtigd om, in
  plaats van zijn in lid 3 hierboven
  bedoelde bevoegdheid uit te
  oefenen, aan de klant nadere
  eisen te stellen ten aanzien van
  het gebruik van de uit de
  Algemene Voorwaarden FNRS versie januari 2014
  overeenkomst voortvloeiende
  rechten. Indien er voldoende
  aanwijzingen bestaan dat deze
  eisen niet (zullen) worden
  nageleefd, is de gebruiker alsnog
  gerechtigd zijn in lid 3 bedoelde
  bevoegdheid uit te oefenen.
 5. Wanneer lessen om wat voor een
  reden dan ook geen doorgang
  kunnen vinden door bijvoorbeeld,
  doch niet uitsluitend, een
  epidemie welke
  gezondheidsrisico’s voor de
  paarden van de manege met zich
  meebrengt, is restitutie van het
  onder de overeenkomst
  overeengekomen lesgeld niet
  mogelijk en blijft de klant
  betaling van de lessen
  verschuldigd, gedurende de
  overeengekomen periode volgens
  de overeenkomst. De lesgever is
  te allen tijde bevoegd om te
  bepalen of de lessen doorgang
  vinden. In geval van acuut,
  ernstig besmettingsgevaar wordt
  het paard van de klant tijdelijk in
  een quarantainebox geplaatst,
  dan wel zodanig gestald, dat de
  kans op besmetting voor de
  overige paarden zoveel mogelijk
  wordt beperkt.
  Gedragsregels en reglement
  Artikel 13
 6. De klant, zijn gezinsleden en zijn
  bezoekers zijn gehouden de door
  de gebruiker gestelde
  gedragsregels na te leven. Deze
  regels zijn opgenomen in het
  reglement van het bedrijf van de
  gebruiker.
 7. De gebruiker zal bij het aangaan
  van een overeenkomst een kopie
  dit reglement aan de klant
  overhandigen.
 8. Het is de gebruiker toegestaan de
  vorenbedoelde gedragsregels
  tussentijds te wijzigen.
  Wijzigingen zullen steeds aan de
  klant worden bekendgemaakt. De
  klant heeft, indien hij niet
  akkoord gaat met de wijzigingen,
  het recht de overeenkomst
  schriftelijk op te zeggen, met in
  achtneming van een opzegtermijn
  van tenminste één maand.
  Aansprakelijkheid gebruiker
  Artikel 14
 9. Met inachtneming van het
  bepaalde in dit artikel is de
  gebruiker niet aansprakelijk jegens
  de klant, die geen consument is,
  voor diefstal, ongevallen of schade
  aan paarden of goederen van deze
  klant op haar terrein en evenmin
  voor schade ontstaan als gevolg
  van het gebruik door de klant van
  de door de gebruiker bij de
  uitvoering van de overeenkomst
  aangeboden paarden of goederen,
  tenzij de door de klant geleden
  schade het gevolg is van een
  gebrek aan zorgvuldigheid die in
  het kader van de uitoefening van
  het bedrijf door de gebruiker dient
  te worden betracht, dan wel deze
  schade het gevolg is van opzet of
  bewuste roekeloosheid van de
  gebruiker.
 10. De gebruiker is nimmer gehouden
  jegens de klant (niet-consument)
  tot enige vergoeding van indirecte
  schade, daaronder begrepen,
  gevolgschade, gederfde winst,
  gemiste besparingen en schade
  door bedrijfsstagnatie.
 11. De gebruiker is ten opzichte van
  de klant (niet-consument) niet
  aansprakelijk voor schade die is
  ontstaan ten gevolge van het niet
  in acht nemen door de klant van
  veiligheidsvoorschriften, dan wel
  het geen gehoor geven aan
  aanwijzingen in dat kader van of
  namens de gebruiker.
 12. De gebruiker is slechts
  aansprakelijk voor directe schade
  van de klant, die geen consument
  is, indien aantoonbaar is
  vastgesteld dat deze schade is
  ontstaan door handelingen van de
  gebruiker of diens
  ondergeschikten, die in strijd zijn
  met de zorgvuldigheid die in het
  kader van de uitoefening van het
  bedrijf door de gebruiker dient te
  worden betracht, dan wel het
  gevolg is van opzet of bewuste
  roekeloosheid van gebruiker en
  diens ondergeschikten.
 13. De gebruiker is niet aansprakelijk
  jegens de klant, die geen
  consument is, voor enige schade,
  die mocht zijn ontstaan door
  handelingen van ondergeschikten
  en hulppersonen
  (nietondergeschikten), welke door
  de gebruiker bij de uitvoering van
  de overeenkomst met de klant zijn
  ingeschakeld.
 14. De gebruiker is niet aansprakelijk
  jegens de klant, die geen
  consument is, voor enige schade,
  die mocht zijn ontstaan door
  handelingen van derden of als
  gevolg van een of meer goederen
  van derden, tenzij de door de
  klant geleden schade het gevolg is
  van een gebrek aan zorgvuldigheid
  die in het kader van de uitoefening
  van het bedrijf door de gebruiker
  dient te worden betracht.
 15. De aansprakelijkheid van de
  gebruiker jegens de klant, die
  geen consument is,voor directe
  kosten en schade, is te allen tijde
  beperkt tot het bedrag waarvoor
  de gebruiker zich redelijkerwijs
  kan verzekeren en waarvoor
  daadwerkelijk dekking kan worden
  verleend. Daarbij geldt bovendien
  dat, indien de gebruiker
  aansprakelijk is voor enigerlei
  schade, de aansprakelijkheid van
  de gebruiker jegens voornoemde
  klant beperkt is tot maximaal de
  reserveringswaarde althans dat
  gedeelte waarop de
  aansprakelijkheid betrekking
  heeft. Indien de klant een
  ruiterpaspoort bezit, wordt dit
  bedrag verminderd met het bedrag
  dat wordt uitgekeerd door de
  collectieve ongevallen verzekering
  met beperkte dekking en uitkering
  dat aan het bezit van het KNHS
  lidmaatschap in combinatie met
  het ruiterpaspoort van de klant
  gekoppeld is.
 16. De beperking van
  aansprakelijkheid van de gebruiker
  in de gevallen , zoals genoemd in
  de leden 1 tot en met 7 van dit
  artikel, is van overeenkomstige
  toepassing op rechtsbetrekkingen
  voortvloeiende uit
  overeenkomsten die worden
  gesloten met een klant die
  consument is.

Aansprakelijkheid klant en
verzekering
Artikel 15

 1. De klant is jegens de gebruiker
  aansprakelijk voor de schade die
  wordt veroorzaakt door het doen
  of (na)laten van hemzelf, zijn
  gezinsleden en zijn dieren.
 2. De klant dient al zijn
  eigendommen, waaronder
  begrepen zijn paard(en), welke
  op het bedrijf van de gebruiker
  verblijven, zelf te verzekeren
  tegen brand, diefstal en andere
  schade. Alsmede dient hij, met
  betrekking tot zijn paard dat op
  het bedrijf van de gebruiker
  verblijft, een wettelijke
  aansprakelijkheidsverzekering te
  hebben gesloten en deze in stand
  te houden. Deze
  aansprakelijkheidsverzekering
  dient het risico van het bezit van
  het paard te verzekeren, tevens
  wanneer het paard bij derden is
  gestald.
  Algemene Voorwaarden FNRS versie januari 2014
  De klant zal de gebruiker
  vrijwaren voor alle
  aansprakelijkheid voor schade,
  die bij een derde mocht zijn
  ontstaan direct of indirect als
  gevolg door een paard of een
  goed van de klant.
  Accommodatie
  Artikel 16
 3. De gebruiker is gehouden om
  tijdens de duur van de
  overeenkomst terzake
  accommodatie – behoudens
  bijzondere omstandigheden – aan
  de klant accommodatie ter
  beschikking te stellen van een
  kwaliteit die binnen zijn bedrijf
  gebruikelijk is.
 4. De gebruiker is tevens gehouden
  – behoudens bijzondere
  omstandigheden – de daarbij
  behorende diensten te verlenen
  dan wel de faciliteiten daarbij te
  verschaffen die binnen zijn bedrijf
  gebruikelijk zijn.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen, is de gebruiker
  gerechtigd om een reservering
  van accommodatie door een klant
  onder een overeenkomst als
  vervallen te beschouwen,
  wanneer de klant zich niet op de
  eerste gereserveerde dag voor
  18.00 uur bij de gebruiker heeft
  gemeld, onverminderd het
  bepaalde in artikel 11
  (Beëindiging en annulering).
 6. De gebruiker is gerechtigd om
  andere accommodatie aan de
  klant aan te bieden, dan volgens
  de betreffende overeenkomst ter
  beschikking gesteld zou moeten
  worden, behoudens indien dit als
  evident onbillijk en voor de klant
  als klaarblijkelijk te bezwaarlijk
  moet worden beschouwd.
 7. De klant heeft in het geval
  hierboven vermeld onder lid 4 het
  recht om met onmiddellijke
  ingang de overeenkomst waarop
  de accommodatie betrekking
  heeft te beëindigen,
  onverminderd zijn verplichtingen
  uit hoofde van andere
  overeenkomsten. De klant heeft,
  indien de gebruiker zich
  uitgaven bespaart door op basis
  van het voorgaande andere
  accommodatie ter beschikking te
  stellen dan volgens de
  betreffende overeenkomst ter
  beschikking gesteld zou moeten
  worden, recht op het bedrag van
  die besparing.
 8. In het geval dat de klant de
  overeenkomst met de gebruiker
  op grond van het voorgaande lid
  5 van dit artikel beëindigt, dan
  zal de gebruiker uit dien hoofde
  nimmer tot enige
  schadevergoeding gehouden zijn
  jegens de klant.
  Paarden
  Artikel 17
 9. Paarden worden alleen in overleg
  met de gebruiker geplaatst.
  Het is niet mogelijk een dier
  ter plaatse te verkopen en
  door een ander paard te
  vervangen, zonder
  voorafgaand overleg met de
  gebruiker.
 10. De klant zorgt ervoor (i) dat het
  originele paardenpaspoort (dus
  niet slechts kopie daarvan) te allen
  tijde bij het paard van de klant
  aanwezig is, (ii) dat het paard van
  de klant is voorzien van een chip
  (transponder) en (iii) dat het
  paard is geregistreerd in een
  daarvoor bestemde database,
  zulks overeenkomstig vigerende
  Europese en nationale wet- en
  regelgeving terzake de identificatie
  en registratie van paarden. Indien
  het paard van de klant om welke
  reden en voor welke duur dan ook
  bij de gebruiker wordt geplaatst,
  dan zal het originele
  paardenpaspoort van dit paard
  voorafgaand aan de plaatsing door
  of namens de klant aan de
  gebruiker worden overhandigd en
  door deze voor de klant worden
  gehouden gedurende de periode
  dat het paard bij de gebruiker is
  geplaatst. Bij de afgifte van het
  paardenpaspoort aan de gebruiker
  zal door de gebruiker een
  schriftelijke verklaring van
  ontvangst aan de klant worden afgegeven.
 11. De kant vrijwaart de gebruiker
  voor alle schade (inclusief doch
  niet gelimiteerd tot kosten en
  boetes), die de gebruiker lijdt de
  als gevolg van niet-naleving door
  de klant van vigerende Europese
  en nationale wet- en regelgeving
  terzake de identificatie en
  registratie van paarden. De klant
  zal zich ervoor inspannen en alle
  benodigde handelingen verrichten
  om aan voornoemde wet- en
  regelgeving te voldoen en, indien
  er sprake zou zijn van een
  schending van deze wet- en
  regelgeving, om eventuele
  daarmee gepaard gaande kosten
  en schade voor de gebruiker te
  beperken.
 12. In bijzondere situaties, zulks ter
  beoordeling van de gebruiker,
  kunnen er om
  gezondheidstechnische redenen
  door de gebruiker
  voorzorgsmaatregelen worden
  getroffen ter voorkoming van
  insleep (het van buiten naar
  binnen brengen van besmettelijke
  ziekten), dan wel verspreiding van
  besmettelijke dierziekten. Deze
  maatregelen geschieden steeds in
  overleg met de dierenarts van de
  gebruiker.
  Dierenarts
  Artikel 18
 13. Indien een paard van een klant
  verzorging of behandeling door
  een dierenarts nodig heeft, dan
  gebeurt dit, na voorafgaand
  overleg met de klant, door de
  dierenarts van de klant.
 14. In situaties van nood is de
  gebruiker zelfstandig bevoegd om
  de dierenarts van de klant in te
  schakelen. Is de genoemde
  dierenarts niet beschikbaar, dan is
  de gebruiker bevoegd de hulp van
  de dierenarts van de gebruiker in
  te roepen. Of er sprake is van een
  noodgeval, is uitsluitend ter
  beoordeling van de gebruiker.
 15. De kosten van de veterinaire
  verzorging of behandeling zijn niet
  in prijs inbegrepen en worden
  afzonderlijk door de gebruiker aan
  de klant doorberekend en
  dienovereenkomstig door de klant
  aan de gebruiker vergoed.
  Trailers en overige (paarden- )
  vervoersmiddelen
  Artikel 19
 16. Trailers en overige
  vervoersmiddelen worden
  uitsluitend gestald door en namens
  de klant in overleg met de
  gebruiker en op de plaats die de
  gebruiker daarvoor aanwijst. Het
  tijdelijk parkeren van
  personenauto’s, trailers en overige
  vervoersmiddelen geschiedt op de
  daartoe bestemde plaatsen op het
  bedrijf van de gebruiker.
 17. De gebruiker heeft het recht om
  voor het structureel stallen van
  trailers en overige
  vervoersmiddelen op het bedrijf
  van de gebruiker, een vergoeding
  aan de kant in rekening te
  brengen.
 18. Alle trailers en overige
  vervoersmiddelen die door of
  Algemene Voorwaarden FNRS versie januari 2014
  namens de klant op het
  bedrijfsterrein van de gebruiker
  zijn geplaatst en aldaar verblijven,
  staan daar voor rekening en risico
  van de klant. De klant dient zelf
  voor verzekering van deze zaken
  te zorgen alsmede voor passende
  beveiligingsmaatregelen, zoals een
  disselslot en dergelijke.
  Klachten
  Artikel 20 Klachten over de
  uitvoering van de overeenkomst
  moeten schriftelijk volledig en
  duidelijk omschreven worden
  ingediend bij de gebruiker binnen 2
  weken nadat de klant de gebreken
  heeft geconstateerd of heeft kunnen
  constateren.
  Geldigheid algemene voorwaarden
  Artikel 21
 19. De ongeldigheid van één of meer
  van de bepalingen in deze
  algemene voorwaarden, laat de
  geldigheid van alle andere
  bepalingen onverlet.
 20. Blijkt een bepaling in deze
  algemene voorwaarden om
  enigerlei reden ongeldig, dan
  worden partijen geacht een
  geldige vervangende bepaling te
  zijn overeengekomen, die de
  ongeldige bepaling naar strekking
  en reikwijdte zoveel mogelijk
  benadert.
  Rechtskeuze en forum
  Artikel 22
 21. De overeenkomsten waarop
  deze algemene voorwaarden van
  toepassing zijn verklaard,
  worden beheerst door en zijn
  uitsluitend onderworpen aan het
  Nederlandse recht.
 22. Alle geschillen die ontstaan
  omtrent of naar aanleiding van
  overeenkomsten tussen een
  gebruiker en een klant en de
  uitvoering daarvan zullen
  uitsluitend ter beslechting
  worden voorgelegd aan de
  competente rechter in het
  Arrondissement Amsterdam met
  uitsluiting van iedere andere
  rechter.
  Conflicten
  Artikel 23
 23. Deze algemene voorwaarden zijn
  opgesteld in de Nederlandse en in
  de Engelse taal. In geval van
  verschillen in (de interpretatie
  van) de tekst prevaleert de
  Nederlandse tekst.
 24. In het geval dat een bepaling uit
  deze algemene voorwaarden
  strijdig is met een bepaling uit de
  onderliggende overeenkomst,
  prevaleert de bepaling uit de
  overeenkomst.

Honden zijn niet welkom op ons terrein, het meebrengen van een hond geschied op eigen risico.